0243.9448034 - 0243.9448035

Quy trình thực hiện báo cáo

Đăng nhập hệ thống
Chọn báo cáo cần thực hiện
Chờ duyệt
Chuyên viên xử lý và duyệt